Επαγγελματικές Συναλλαγές

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) έκδωσε τα μέτρα παρέμβασης σε προϊόντα που επηρεάζουν τους Ιδιώτες πελάτες με ισχύ από την 1η Αυγούστου 2018. Τα μέτρα αφορούν κυρίως τη μόχλευση, το κλείσιμο θέσεων από περιθώριο και την προστασία αρνητικού υπολοίπου.

Οι επαγγελματικοί λογαριασμοί δεν υπόκεινται στους περιορισμούς μόχλευσης της ESMA.

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 80,6% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.

Ραβδόγραμμα και γράφημα πίτας σε μια χρηματοοικονομική αναφορά

Τι σημαίνει αυτό;

Τα μέτρα της ESMA δεν επηρεάζουν τους Επαγγελματικούς λογαριασμούς. Δείτε τις διαφορές ανάμεσα σε έναν Ιδιωτικό λογαριασμό και έναν Επαγγελματικό λογαριασμό στον πίνακα σύγκρισης παρακάτω:


Πίνακας σύγκρισης μόχλευσης (μεγ. μόχλευση)
Άλλα Κριτήρια
Πίνακας σύγκρισης μόχλευσης (μεγ. μόχλευση)
Κατηγορία Μέσων Ιδιωτικός Λογαριασμός Επαγγελματικός Λογαριασμός
Forex 1:30 1:300
Δείκτες 1:20 1:300
Εμπορεύματα 1:20 1:150
Μετοχές 1:5 1:20
Επιλογές 1:5 1:5
ETF 1:5 1:100
Κρύπτο 1:2 1:20
Άλλα Κριτήρια
Κριτήρια Ιδιωτικός Λογαριασμός Επαγγελματικός Λογαριασμός
Προστασία Πελατειακών Χρημάτων
Προστασία αρνητικού υπολοίπου
Βέλτιστη εκτέλεση των εντολών
Σαφείς και διαφανείς πληροφορίες
Υπηρεσία Διαμεσολαβητή για Θέματα Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών
Δικαιώματα ICF -

Επεξηγηματικό παράδειγμα:

Όταν Πουλάτε €15 χιλ σε. EUR/USD CFD σε τιμή Πώλησης 1.1750:

 • Οι ιδιώτες πελάτες με μόχλευση 1:30 θα χρειαστούν ένα αρχικό περιθώριο των €587.5.
 • Οι επαγγελματίες πελάτες με επίπεδο μόχλευσης 1:300 θα χρειαστούν ένα αρχικό περιθώριο των €58.75.

Ποιοι δικαιούνται να κάνουν αίτηση για Επαγγελματικό Λογαριασμό;

Πελάτες που πληρούν τουλάχιστον 2 από τα παρακάτω κριτήρια.

 • Επαρκής δραστηριότητα συναλλαγών τους τελευταίους 12 μήνες

  Έχετε πραγματοποιήσει κατά μέσο όρο τουλάχιστον 10 συναλλαγές ανά τρίμηνο, σημαντικού μεγέθους, τα τελευταία τέσσερα τρίμηνα στη σχετική αγορά1 (με το Plus500 και/ή άλλους παρόχους).

 • Χαρτοφυλάκιο χρηματοπιστωτικών μέσων άνω των 500.000 € (συμπεριλαμβανόμενων αποταμιεύσεων μετρητών και χρηματοπιστωτικών μέσων)

  Δεν θα χρειαστεί να καταθέσετε αυτό το ποσό.
  Το μέγεθος του χαρτοφυλακίου χρηματοπιστωτικών μέσων σας2 ξεπερνά τα 500.000 €.

 • Σχετική εμπειρία στον τομέα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

  Εργάζεστε/έχετε εργαστεί στον χρηματοπιστωτικό τομέα για τουλάχιστον ένα χρόνο σε επαγγελματική θέση που απαιτεί γνώση των σχετικών συναλλαγών ή υπηρεσιών.

1 Σχετική Αγορά - Εξωχρηματιστηριακά Παράγωγα, όπως Μοχλευμένα CFD, Forex, Στοιχήματα Περιθωρίου.
2 Το χαρτοφυλάκιο χρηματοπιστωτικών μέσων περιλαμβάνει μετοχές, παράγωγα (μόνο καταθέσεις σε μετρητά που έγιναν για χρηματοδότηση/κέρδη που πραγματοποιήθηκαν από επένδυση σε παράγωγα), χρεωστικά μέσα και καταθέσεις σε μετρητά. Δεν συμπεριλαμβάνει χαρτοφυλάκια ακινήτων, άμεση κατοχή εμπορεύματος ή ονομαστική αξία των μοχλευμένων μέσων.

24/7 Υποστήριξη
Χρειάζεστε βοήθεια;
24/7 Υποστήριξη