Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 72% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 72% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.

72% των λογαριασμών ιδιωτών πελατών χάνουν χρήματα στις συναλλαγές τους σε CFD.

Μενού

Οι Επαγγελματίες Συναλλάκτες

Η Plus500 προσφέρει στους Επαγγελματίες Πελάτες τις περισσότερες από τις προστασίες που προσφέρονται στους Ιδιώτες Πελάτες χωρίς επιπλέον κόστος.

Παρακαλούμε Έχετε Υπόψη: Η μόχλευση ενισχύει τις ζημίες και τα κέρδη του επενδυτή. Η υψηλή μόχλευση μεγεθύνει το κόστος της επένδυσης σχετικά με τα σπρεντ και τις χρηματοπιστωτικές χρεώσεις. Ο υψηλότερος όγκος συναλλαγών έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους συναλλαγών.

Μπορείτε να κάνετε αίτηση γιαΕπαγγελματικό Λογαριασμό;

Μπορείτε να κάνετε αίτηση γιαΕπαγγελματικό Λογαριασμό;
Πραγματοποιήσατε κατά μέσο όρο 10 συναλλαγές σημαντικού μεγέθους ανά τρίμηνο τον τελευταίο χρόνο σε σχετική αγορά;
Ερώτηση 1 από 3
Μπορείτε να κάνετε αίτηση γιαΕπαγγελματικό Λογαριασμό;
Ξεπερνά το χαρτοφυλάκιο χρηματοπιστωτικών μέσων σας τα 500.000€;
Το χαρτοφυλάκιο χρηματοπιστωτικών μέσων περιλαμβάνει:
 • Μετρητά
 • Μετοχές
 • Παράγωγα*
 • Λογαριασμούς Συναλλαγών
 • Μέσα χρεογράφων
Δεν περιλαμβάνει:
 • Χαρτοφυλάκια ιδιοκτησιών
 • Άμεση ιδιοκτησία εμπορευμάτων
 • Μη συναλλασσόμενα επενδυτικά αγαθά
*Μόνο καταθέσεις μετρητών που έγιναν για χρηματοδότηση/κέρδη που αποκτήθηκαν από επενδύσεις σε παράγωγα.
Ερώτηση 2 από 3
Μπορείτε να κάνετε αίτηση γιαΕπαγγελματικό Λογαριασμό;
Έχετε εργαστεί στον χρηματοπιστωτικό τομέα σε σχετικό ρόλο για τουλάχιστον ένα χρόνο;
Ερώτηση 3 από 3
Μπορείτε να κάνετε αίτηση γιαΕπαγγελματικό Λογαριασμό;
Μπορεί να δικαιούστε να κάνετε αίτηση για επαγγελματικό λογαριασμό!
Έχετε ήδη λογαριασμό στην Plus500;
Πίνακας μόχλευσης (μεγ. μόχλευση)
Άλλα Κριτήρια
Πίνακας μόχλευσης (μεγ. μόχλευση)
Κατηγορία Μέσων Επαγγελματικός Λογαριασμός
Forex 1:300
Δείκτες 1:300
Εμπορεύματα 1:150
Μετοχές 1:20
Επιλογές 1:5
ETF 1:100
Κρύπτο 1:20
Άλλα Κριτήρια
Κριτήρια Επαγγελματικός Λογαριασμός
Επιστροφές Μετρητών
Προστασία Πελατειακών Χρημάτων
Προστασία αρνητικού υπολοίπου
Βέλτιστη εκτέλεση των εντολών
Υπηρεσία Διαμεσολαβητή για Θέματα Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών
Δικαιώματα ICF -

Επεξηγηματικό παράδειγμα:

Όταν Πουλάτε €15 χιλ σε. EUR/USD CFD σε τιμή Πώλησης 1.1750:

 • Οι επαγγελματίες πελάτες με επίπεδο μόχλευσης 1:300 θα χρειαστούν ένα αρχικό περιθώριο των €58.75.

Ποιοι δικαιούνται να κάνουν αίτηση για Επαγγελματικό Λογαριασμό;

Πελάτες που πληρούν τουλάχιστον 2 από τα παρακάτω κριτήρια.

 • Επαρκής δραστηριότητα συναλλαγών τους τελευταίους 12 μήνες

  Έχετε πραγματοποιήσει κατά μέσο όρο τουλάχιστον 10 συναλλαγές ανά τρίμηνο, σημαντικού μεγέθους, τα τελευταία τέσσερα τρίμηνα στη σχετική αγορά1 (με το Plus500 και/ή άλλους παρόχους).

 • Χαρτοφυλάκιο χρηματοπιστωτικών μέσων άνω των 500.000 € (συμπεριλαμβανόμενων αποταμιεύσεων μετρητών και χρηματοπιστωτικών μέσων)

  Δεν θα χρειαστεί να καταθέσετε αυτό το ποσό.
  Το μέγεθος του χαρτοφυλακίου χρηματοπιστωτικών μέσων σας2 ξεπερνά τα 500.000 €.

 • Σχετική εμπειρία στον τομέα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

  Εργάζεστε/έχετε εργαστεί στον χρηματοπιστωτικό τομέα για τουλάχιστον ένα χρόνο σε επαγγελματική θέση που απαιτεί γνώση των σχετικών συναλλαγών ή υπηρεσιών.

1 Σχετική Αγορά - Εξωχρηματιστηριακά Παράγωγα, όπως Μοχλευμένα CFD, Forex, Στοιχήματα Περιθωρίου.
2 Το χαρτοφυλάκιο χρηματοπιστωτικών μέσων περιλαμβάνει μετοχές, παράγωγα (μόνο καταθέσεις σε μετρητά που έγιναν για χρηματοδότηση/κέρδη που πραγματοποιήθηκαν από επένδυση σε παράγωγα), χρεωστικά μέσα και καταθέσεις σε μετρητά. Δεν συμπεριλαμβάνει χαρτοφυλάκια ακινήτων, άμεση κατοχή εμπορεύματος ή ονομαστική αξία των μοχλευμένων μέσων.

Χρειάζεστε βοήθεια;
24/7 Υποστήριξη