Έξοδα

Ποσοστό Επικαταλλαγής Μόνο

Σε αντίθεση με άλλους πάροχους υπηρεσιών οι οποίοι χρεώνουν και προμήθειες για κάθε συναλλαγή, η Plus500 δεν χρεώνει προμήθειες διαπραγμάτευσης.

Αντιμισθία

Εάν έχετε μια ανοιχτή θέση μετά το κλείσιμο των συναλλαγών έως την επόμενη ημέρα συναλλαγών, τεχνικά έχετε διατηρήσει τη θέση καθόλη τη διάρκεια της νύχτας, γεγονός που πρέπει να χρηματοδοτηθεί. Για να καλυφθεί το όφελος/το κόστος της σχετικής χρηματοδότησης, προστίθεται (για θέσεις πώλησης) ή αφαιρείται (για θέσεις αγοράς) επιμίσθιο χρηματοδότησης από το λογαριασμό σας. Η Ώρα επιμίσθιου (η ώρα κλεισίματος των αγορών) για κάθε μέσο εμφανίζεται στην καρτέλα λεπτομερειών.

Για να προβάλλετε το επιμίσθιο χρηματοδότησης και «% ανά ημέρα» για κάποιο συγκεκριμένο μέσο, μεταβείτε στην κύρια οθόνη της πλατφόρμας, επιλέξτε το αντίστοιχο μέσο και πατήστε την επιλογή λεπτομέρειες στην δεξιά άκρη της σειράς.

Σημείωση: εάν μια θέση είναι ανοιχτή από την Παρασκευή και παραμείνει ανοιχτή έως την ερχόμενη Δευτέρα, δηλαδή την επόμενη ημέρα συναλλαγών, το ποσό που προστίθεται ή αφαιρείται ως επιμίσθιο χρηματοδότησης σε ένα λογαριασμό είναι συνήθως τρεις φορές μεγαλύτερο από το ποσό που αντιστοιχεί σε μία ημέρα, ώστε να καλυφθεί το Σαββατοκύριακο.

Τέλος αδράνειας

Μιά ειδική αμοιβή έως 10 $ΗΠΑ θα καταλογισθεί και εισπραχθεί εάν η Πλατφόρμα Συναλλαγών σας παραμείνει αχρησιμοποίητη ή αδρανής για μεγάλο χρονικό διάστημα όπως ορίζεται στη Συμφωνία Χρήστη. Η ειδική αυτή αμοιβή επιβάλλεται για να αντισταθμιστεί το κόστος που απορρέει από τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας, ακόμη και εάν αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

* Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τέλη παρακαλούμε αναφερθείτε στη Συμφωνία Χρήστη