Υπόλοιπα Λογαριασμού

Υπόλοιπο: Καταθέσεις - Αναλήψεις + P&L των κλειστών θέσεων. Δεν περιλαμβάνεται το κέρδος / ζημία από τις τρέχουσες ανοικτές θέσεις

Διαθέσιμο Υπόλοιπο: Ποσό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Υπόλοιπο + Κ & Ζ των ανοικτών θέσεων - Αρχικά περιθώρια

Κ & Ζ: Τα κέρδη και ζημίες για όλες τις ανοιχτές θέσεις (Ζημίες Κέρδη + + Ημερήσιο Επιμίσθιο * αριθμός ημερών)

Μετοχική Αξία: Το ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών αποτίμησης. Υπόλοιπο + ΣΚ & Ζ

Παράδειγμα υπολοίπου λογαριασμού:
Εγγραφήκατε και κάνατε κατάθεση $1,000 μέσω πιστωτικής κάρτας

 • Υπόλοιπο: $ 1,000. (Καταθέσεις - Αναλήψεις + Κ & Ζ των κλειστών θέσεων)
 • Κ & Ζ = $ 0. (Σύνολο κερδών και ζημιών από όλες τις ανοικτές θέσεις συμπεριλαμβανομένων των ημερήσιων Επιμίσθιων)
 • Διαθέσιμο Υπόλοιπο: $ 1,000 (Υπόλοιπο + Κ & Ζ των ανοικτών θέσεων - Αρχικά περιθώρια)
 • Μετοχική Αξία: $ 1,000 (Υπόλοιπο + Κ & Ζ των ανοικτών θέσεων)

1.00 μμ - Έχετε αγοράσει 100 βαρέλια Πετρελαίου σε τιμή αγοράς $ 60 με Εντολή Κλεισίματος Θέσης όταν φθάσει τα $ 66.
Το συνολικό ποσό που αγοράσθηκε είναι: 100 * $ 60 = $ 6,000
Το αρχικό περιθώριο που απαιτείται για το Πετρέλαιο είναι 10%: $ 600
Το Περιθώριο Συντήρησης που χρειάζεται για να διατηρηθεί μια θέση Πετρελαίου είναι το 5%: $ 300

Αν το μετοχικό σας κεφάλαιο μειωθεί κάτω από $ 300 θα πάρετε μια Απαίτηση Πρόσθετου Περιθωρίου.

 • Υπόλοιπο: $ 1,000
 • Κ & Ζ = 0 (συνήθως το ποσοστό επικαταλλαγής του Πετρελαίου είναι $ 0.05, έτσι ώστε να έχετε Κ & Ζ -$ 5)
 • Το διαθέσιμο υπόλοιπο, αφού αγοράσατε το πετρέλαιο είναι: $ 400. ($ 1000 – 10%*$6,000 = $ 400).
 • H Μετοχική Αξία είναι $ 1,000 ($ 1,000 + $ 0).

2:05 μμ – Το Πετρέλαιο πηδά στα $ 64.

 • Υπόλοιπο: $ 1,000
 • Κ & Ζ: + $400. (100*$64 - 100*$60)
 • Διαθέσιμο Υπόλοιπο: $800. ($1,000 - 10%*$6,000 + $400 = $800).
 • Μετοχική Αξία: $ 1,400 ($ 1,000 + $ 400).

2:15 μμ - Το Πετρέλαιο πηδά στα $ 66 – Το υπόλοιπο πριν την εκτέλεση της Εντολής Κλεισίματος Θέσης.

 • Υπόλοιπο: $1,000
 • Κ & Ζ: + $ 600. (100*$66 -100*$60)
 • Διαθέσιμο Υπόλοιπο: $1,000. ($1,000 - 10%*$6,000 + $600 = $1,000)
 • Μετοχική Αξία: $1,600 ($1,000 + $600)

2:15 μμ - Εκτέλεση της Εντολής Κλεισίματος Θέσης. Βγάζετε $600 σε αυτή την πράξη.

 • Υπόλοιπο: $1,600
 • Κ & Ζ: 0. (δεν υπάρχουν ανοικτές θέσεις)
 • Διαθέσιμο Υπόλοιπο: $1,600
 • Μετοχική Αξία: $1,600