Όροι & συμφωνίες

 • Συμφωνία Χρήστη

  Η σύμβαση, η οποία διέπει την σχέση μεταξύ του Πελάτη χρήστη και της Εταιρείας, αναφέρει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που σχετίζονται με την χρήση της υπηρεσίας συναλλαγών που προσφέρεται από την Plus500CY.

 • Ανακοίνωση περί Κοινοποίησης Κινδύνων

  Η σχετική μας ανακοίνωση περί κοινοποίησης κινδύνων παρέχει στους πελάτες μας όλες τις δυνατές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τα CFD, ωστόσο δεν παρέχεται η δυνατότητα επεξήγησης όλων των κινδύνων ούτε για το πώς οι κίνδυνοι αυτοί επηρεάζουν την προσωπική κατάσταση του κάθε πελάτη. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουν οι πελάτες μας πλήρως και επακριβώς όλους τους εμπλεκόμενους κινδύνους πριν αποφασίσουν να συνάψουν εμπορική συνεργασία με εμάς.

 • Πολιτική Απορρήτου

  Η πολιτική που ακολουθούμε σχετικά με τη διαχείριση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας, καθώς και με την χρήση και τη διαχείριση των cookies.

 • Όροι χρήσης της ιστοσελίδας

  Η πρόσβασή σας σε αυτή την ιστοσελίδα διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και άλλες δηλώσεις και ειδοποιήσεις της εταιρίας μας.

 • Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων

  Η πολιτική που ακολουθούμε για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων εντός της Plus500CY, μεταξύ της Plus500CY και των πελατών αυτής καθώς και μεταξύ των πελατών της Plus500CY. Στόχος μας είναι πάντα η προάσπιση των συμφερόντων των πελατών μας.

 • Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών

  Η πολιτική που ακολουθούμε για να προσφέρουμε «βέλτιστη εκτέλεση» όταν εκτελούμε εντολές για λογαριασμό των πελατών - Στην Plus500CY λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες μας. Είναι καθήκον μας να αναπτύσουμε την επιχειρηματική δραστηριότητα μαζί σας με ειλικρίνεια, εντιμότητα, και επαγγελματισμό και να ενεργούμε το καλύτερο δυνατό για το συμφέρον σας κατά την εκτέλεση των εντολών.

 • AML Σύμβαση (Καταπολέμηση Ξεπλύματος Χρημάτων)

  Αυτή η σύμβαση περιγράφει τις λεπτομέρειες των συστημάτων και διαδικασιών που ακολουθούνται ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι εργασίες μας δεν χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων ή χρηματοδότησης τρομοκρατικών ενεργειών. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν την ταυτοποίηση του πελάτη και τους ενδελεχείς ελέγχους που εφαρμόζονται για την επαλήθευση των στοιχείων των πελατών μας.

 • Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

  Η Plus500CY είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών («ICF»), το οποίο προβλέπει αποζημίωση σε επιλέξιμους πελάτες Λιανικής σε περίπτωση που η Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών δεν είναι σε θέση να καλύψει και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τους πελάτες της.