Τι είναι ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου;

Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) είναι ένας προσωπικός αριθμός που χρησιμοποιείται για φορολογικούς σκοπούς στη χώρα φορολογίας σας (δηλ. στη χώρα όπου δηλώνετε τους φόρους σας).

Ο όρος που χρησιμοποιείται για τον ΑΦΜ διαφέρει από χώρα σε χώρα, για παράδειγμα: Αριθμός Ταυτοποίησης, Αριθμός Εθνικής Ασφάλισης, Αριθμός Κοινωνικής Ασφάλισης κλπ. Αναλόγως, θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε τα στοιχεία του ΑΦΜ σας.

Γιατί σας ζητάμε τον ΑΦΜ;

Το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (CRS), που αναπτύχθηκε κατόπιν αιτήσεως του G20 και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο του ΟΟΣΑ στις 15 Ιουλίου 2014, καλεί τις δικαιοδοσίες να συλλέγουν πληροφορίες από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματά τους και να ανταλλάσσουν αυτόματα αυτές τις πληροφορίες με άλλες δικαιοδοσίες ετησίως.

Δεν βρήκατε απάντηση στο ερώτημά σας; Επικοινωνία!
Email

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 76,4% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.