Εισαγωγή στα CFDs

Τα προϊόντα Συμβολαίων επί της Διαφοράς (Contracts for Differences-CFD) σχεδιάστηκαν με στόχο να δώσουν στους πελάτες τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα της κατοχής μιας θέσης μετοχής, δείκτη, ETF, forex ή εμπορεύματος, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική κατοχή του εν λόγω μέσου. Οι πελάτες συνάπτουν το συμβόλαιο για ένα CFD στη χρηματιστηριακή τιμή. Η διαφορά μεταξύ αυτής της τιμής και της τιμής που ισχύει κατά το κλείσιμο της θέσης διευθετείται με μετρητά, εξού και η ονομασία «Συμβόλαιο επί της Διαφοράς» ή CFD.

Παρακαλούμε σημειώσατε ότι από τις συναλλαγές των CFD οι πελάτες ενδέχεται να χάσουν το σύνολο των κεφαλαίων τους. Παρακαλούμε να είστε επακριβώς ενήμεροι και να γνωρίζετε τους εμπλεκόμενους σχετικούς κινδύνους.

Με τα CFD οι πελάτες μπορούν να αγοράσουν και να κλείσουν αργότερα τη θέση πουλώντας την. Εναλλακτικά, οι πελάτες μπορούν να πουλήσουν και να κλείσουν αργότερα τη θέση αγοράζοντας. Η πώληση σε τιμή υψηλότερη/χαμηλότερη από την τιμή αγοράς αποδίδει κέρδη/απώλειες αντίστοιχα.

Η δημοτικότητα των CFD έχει αυξηθεί κατά τα τελευταία χρόνια και πιστεύουμε ότι ολοένα και περισσότερο γίνεται ο πιο δημοφιλής τρόπος συναλλαγών στις χρηματοοικονομικές αγορές.

Τα CFD λειτουργούν ως εξής: αντί να αγοράσει από ένα χρηματιστή 1.000 μετοχές της Microsoft, ο πελάτης μπορεί να αγοράσει 1.000 CFD της Microsoft από την Πλατφόρμα Συναλλαγών Plus500. Ενδεχόμενη αύξηση ύψους $5 ανά μετοχή στην τιμή της Microsoft θα αποδώσει στον πελάτη CFD κέρδος $5.000, σαν να είχε αγοράσει τις πραγματικές μετοχές που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήρια.

Η Plus500 προσφέρει CFD με μηδενικές προμήθειες και πολύ ελκυστικές απαιτήσεις περιθωρίου. Στα πλεονεκτήματα περιλαμβάνονται μηδενικές χρεώσεις συναλλάγματος και μηδενικό τέλος χαρτοσήμου. Δεν υπάρχουν πολλές από τις ανεπάρκειες διαπραγμάτευσης των υποκείμενων μετοχών στο χρηματιστήριο. Αποφεύγονται τα έξοδα και οι καθυστερήσεις της φυσικής παράδοσης των μετοχών, η καταχώρισή τους και τυχόν χρεώσεις διατήρησης ή ασφαλούς φύλαξης τους με τις οποίες επιβαρύνεται ο χρηματιστής. Το άλλο κύριο πλεονέκτημα της συναλλαγής CFD είναι ότι οι πελάτες μπορούν να πραγματοποιήσουν συναλλαγές περιθωρίου με χρήση μόχλευσης. Συναλλαγές CFD σημαίνει ότι οι πελάτες μπορούν να πραγματοποιήσουν συναλλαγές με ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών, δεικτών ή εμπορευμάτων χωρίς να χρειάζεται να δεσμεύσουν μεγάλα κεφάλαια. Χρησιμοποιώντας το παραπάνω παράδειγμα, από έναν πελάτη που αγοράζει μετοχές αξίας $50.000 θα ζητηθεί αρχικό περιθώριο ύψους μόνο $1.000 για ένα αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο CFD.

Τυχόν οικονομικά δικαιώματα, όπως μερίσματα, ρυθμίζονται με μετρητά, απευθείας στο λογαριασμό κατόχου των CFD. Ωστόσο, ο κάτοχος του αντίστοιχου CFD δεν έχει τα δικαιώματα ψήφου που αναγνωρίζονται στον κάτοχο του μετοχικού τίτλου κεφαλαίου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών ανατρέξτε στη διεύθυνση link.